• 23 KWIETNIA 20

  Obrady Senatu on-line

  W dniu 23 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Szczecińskim odbyły się, po raz pierwszy w historii uczelni, obrady Senatu w formie zdalnej. Wzięło w nich udział 60-ciu Senatorów. Senat US podejmował uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Podjęto uchwały w sprawie poparcia wniosków o nadanie tytułu profesora dr hab. Jörgowi Hackmanowi i dr hab. Henrykowi Walczakowi oraz nadania prof. dr hab. Michaelowi Northowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

  W trakcie spotkania on-line przyjęto wniosek w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających do Senatu w grupie przedstawicieli doktorantów.

  Senat US wyraził również opinie dotyczące trzech, zgłoszonych przez Radę Uczelni, kandydatów na stanowisko rektora US.

  Podjęto także uchwały w sprawie ustalenia programu studiów dla nowych kierunków: Social Sciences, socjotechnika i oddziaływanie i animacja kultury.

  Ponadto Senat Uniwersytetu Szczecińskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia sposobu ustalania zasad prowadzenia postępowań w sprawie awansów naukowych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów wewnętrznych uczelni do zmian wprowadzonych z dniem 17 kwietnia br. do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U.2020.695). Zmiany te w szczególności polegają na wprowadzeniu możliwości prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w trybie zdalnym, wykorzystującym technologie informatyczne (nowe przepisy art. 178 ust. 1a, art. 191 ust. 1a oraz art. 221 ust. 9a ustawy).

  Na zakończenie obrad zatwierdzono protokół z posiedzenia Senatu US z 27 lutego 2020 roku.

  Następne obrady Senatu, również w formie on-line, odbędą się 7 maja 2020.

  Obrady Senatu on-line